ජල සම්පත් මණ්ඩලය - විඳීම්
විඳීම් වලට අදාළ ඡායාරූප
Drilling_inspect
Drilling_inspec...
විදින යන්ත්‍රය
විදින යන්ත්‍රය
ප්‍රවාහනය
ප්‍රවාහනය
විදින තුඩ
විදින තුඩ
විදීම සඳහා ස්ථානගත කර
විදීම සඳහා ස්ථා...
සම්පූර්ණ පෙනුම
සම්පූර්ණ පෙනුම
විදින වාහනය
විදින වාහනය
min_drill_1
min_drill_1